Fra sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og SNO Rondane 14.05.2:

Rondane og Dovre nasjonalparker – ta hensyn til VILLREINEN i kalvingsperioden!

Når en ferdes på tur i fjellet er det viktig å ta hensyn til villreinen. Dette gjelder til alle tider av året, men særlig nå i kalvingstiden. Drektige simler og nyfødte kalver er sårbare for uro og stress. Dyra vil kunne flykte unna personer allerede på en 1 km avstand, og da trekke flere km av sted. Ved siden av drektighet og kalving, er også næringstilgangen kritisk for dyra på denne årstida. Det er derfor svært uheldig med ferdsel i villreinens leveområder på denne tida.

Det er fortsatt godt skiføre, og på sosiale medier blir det i tillegg skiltet med gode forhold for sykling. Vi vil derfor framheve at sykling, organisert kjøring med hundespann (og organisert bruk av hest) bare er tillatt på veger, traseer eller i områder som er særskilt utpekt av forvaltningsmyndigheten gjennom forvaltningsplanen. Dette gjelder året rundt.
Vi erfarer at det foregår sykling på skareføre utenfor godkjente traseer. Dette vil være et brudd på verneforskriftene, og vil kunne bli politianmeldt i dokumenterte tilfeller.

Vi vil derfor henstille til alle brukere av nasjonalparkene om å ferdes hensynsfullt, og i tråd med vernereglene.

Share This